ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

December 19, 2014

SSC-HSC EXAM TIME-TABLE DECLARE.

 CLICK HERE & DOWNLOAD. 

NAV NIYUKT SIXAKO NI 20 DIVAS NI TALIM NA AYOJAN BABAT PARIPATRA.

Social Science Court matterSocial science case update .....!

Aaj case ma aapna vikil dwara rajuat sari rahi hati pan sarkari vakil dwara sharuaat thi j date mangata tarikh aapvi padi jeni affidavits pan vakile karel che. Next date of listing is 23-12-2014 …

INFO BY:- HITESH PATEL

CCC EXAM ANGE :- BY SPIPA. MUST READ.

I ALSO APPLIED  FOR CCC+ 10 MONTHS AGO IN SPIPA RAJKOT ..BUT STILL NOT COME MY TURN.

VIDHYASAHAYAK BHARTI:- PROVISIONAL MERIT WILL BE DECLARE ON 20 DECEMBER @11:00 AM.

December 18, 2014

CCC THEORY PAPER DATE:-17/12/2014.

GTU CCC PRACTICAL PAPER.

🍀Ccc practical paper🍀
➡ Date 17/12/2014
➡ Time :9/30 to 12
➡ Time:12/15 to 3
👉 1 Tamara number nu folder tema tamara
name nu sub folder
👉 2 Note pad 5 animal na name lakhi text file
save karo
👉 3 paint ma rastradhwaj doro
👉4 wallpaper screen saver change karo
👉 5 word ma mail merge
👉 6 M.S. outlook ma 15000 ni home loan lidhi
che masik 8 hapta che.outlook ma reminder
set karo