ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

September 1, 2014

HTAT ANSWER KEY MA BHUL HOY TO.....

Any mistake in HTAT
Answer key???
Send your Objections till 3/9/2014 to SEB on
if any mistakes in HTAT Answer key.
If you have any doubt about any questions
please write with proofs to SEB till 3/9/2014.
Address :
STATE EXAMINATION BOARD
Government of Gujarat
Oppo. Govt. Library,
Sector-21,
Gandhinagar - 382021
Gujarat.
URL : http://gujarat-education.gov.in/seb
Email : gseb21@gmail.com

Gujarat Government has given Approval of Total No. of 7763 Post for Recruitment in Gujarat Education Department during the Year 2014- 15

GUJARAT MA KOI PAN VIBHAG MA NAVI BHARTI N KARVA AADESH.

SIXAN VIBHAG MA TOTAL 8000 SIXAKO NI BHARTI THASE.

HTAT EXAM PROVISNAL ANSWER KEY DECLARE.

 CLICK HERE & DOWNLOAD