March 1, 2015

HTAT BHARTI 2015:-AHMEDABAD JILLA NI JAGYAO NU LIST.

CRC-BRC BHARTI PROCESS NEW PARIPATRA ABOUT RULES.

SAURASHTRA UNIVERSITY EXTERNAL Master of Arts (M. A.) : Semester - II FORM BHARVA MATE NI SUCHANAO.

સામાન્ય સુચનાઓ:-

M.A. સેમેસ્ટર-II કૉર્સમાં પ્રવેશની જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જ ઓનલાઈન ફોર્મ, ફી ભરવાની રહશે.
M.A.કોર્સ 2 વર્ષ નો છે તેમાં કુલ 4 સેમેસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. એક્ષટર્નલ કોર્ષમાં ઉમેદવારે સ્વઅદયયન દ્વારા પરિક્ષાની તૈયારી કરવાની રહશે.
ઉમેદવાર ૨૦૧૨-૧૩ ના વર્ષ દરમ્યાન યુનિ. ની મંજૂરી વિના કોઈ કોલેજ/યુનિ. માં અભ્યાસ માંટે રજીસ્ટર્ડ થયેલ ન હોવા જોઈએ.  
પરિક્ષા:-

દરેક વિષયમાં કુલ ૧૦૦ ગુણમાંથી ૭૦ ગુણનુ થીયરી નું પ્રશ્નપત્ર હશે. તથા બે એસાઈમેન્ટના ૩૦ ગુણ રહશે.
પરિક્ષાકેન્દ્રના પરિક્ષા સ્થળ,સીટનંબર,પરિક્ષા સમયપત્રક,હોલ-ટીકીટ... માહિતી વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.
દરેક વિષયમાં ૭૦ ગુણ થીયરી માંથી ઓછામા ઓછા ૨૮ ગુણ તથા ૩૦ ગુણના એસાઈમેન્ટ માંથી ઓછામાં ઓછા ૧૨ ગુણ મેળવવાના રહશે તથા પાસ થવામાટે દરેક વિષયમાં એગ્રીગેટ ૪૦% ગુણ  હોવાં જરૂરી છે.
સેકન્ડ સેમેસ્ટરની પરીક્ષા એપ્રિલ/મે ૨૦૧૫ માં યોજાશે.
ફોર્મમાં દર્શાવેલ પરિક્ષા કેન્દ્રમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકશે નહી.
૪ વર્ષ માં   M. A.કોર્સ પાસ કરવાનો રહેશે.
એસાઈનમેન્ટ:-

1. દરેક વિષયના બે એસાઈનમેન્ટ પ્રમાણે ૫ વિષયના કુલ ૧૦ એસાઈનમેન્ટની સૂચના અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

2. એસાઈમેન્ટ માટેના ટોપીક માંથી દરેક વિષયનાં બે એસાઈમેન્ટ પસંદ કરીને A-4 ફૂલ સ્કેપ કાગળ પર સ્વહસ્તાક્ષરે લખીને દરેક વિષયના બે એસાઈમેન્ટને સ્ટેપલર પીન લગાવીને વેબસાઈટ માંથી ફ્રન્ટ પેઈજ પ્રિન્ટ કરીને વિગતો ભરીને એસાઈમેન્ટ ઉપર લગાવવું તથા તા. ૨૩-૦૩-૨૦૧૫  સુધીમાં પરીક્ષા નિયામકશ્રી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી, કન્વેશન બિલ્ડીંગ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી કેમ્પસ, રાજકોટ નાં સરનામે ટપાલ/કુરીયર દ્વારા મોકલવું  

3. એસાઈનમેન્ટ રજુ કરવા ફરજીયાત છે.

ફી ની વિગત:-

કોર્સ

ફી

ફોર્મ એન્ટ્રી પ્રાર્‍ંભ તારીખ

ફોર્મ એન્ટ્રી  અંતીમ તારીખ

M. A. સેમેસ્ટર - II

રેગ્યુલર ફી સાથે  ૮૫૦/-

28-02-2015

06-03-2015

રે.ફી. + દંડ ફી સાથે ફી સાથે  ૧૩૫૦/-

10-03-2015

12-03-2015

M. A.  સેમેસ્ટર–II  ની ફી ભરવા માટે પ્રિન્ટઆઉટ થયેલ ચલણ દ્વારા સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની  ગુજરાત રાજ્યની કોઈ પણ શાખામાં કોર્સ ફી માં બેંકના સર્વીસ ચાર્જના રૂ! ૨૦ ઉમેરીને ભરવાની રહેશે.
હોસ્પીટલ માન્ય સર્ટીફીકેટ ધરાવતા અંધ વિધાર્થીઓએ ચલણમાં દર્શાવેલ ફી ભરવાની રહશે.
લેઈટ ફી સાથે ફોર્મ સ્વીકારવાની જોગવાઈ નથી.
M. A.  સેમેસ્ટર – II

પ્રવેશ લાયકાત :-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૧૩ માં લેવાયેલ M.A. SEM.-I એક્ષટર્નલ પરીક્ષામાં વિધાર્થીએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઇએ અને  રજીસ્ટ્રેશન નંબર મેળવેલ હોવો જોઇએ

વિષય પસંદગી:

૧. M.A. SEM. I માં જે મુખ્ય વિષય પસંદ કરેલ હશે, તે પસંદ કરવાનો રહેશે.

(1) Gujarati                (2)  Hindi                      (3) English                

(4) History                  (5)  Economics             (6) Sociology  

(7) Philosophy             (8)  Sanskrit                (9) Psychology

(10) Political Science   (11) Indian Culture

પસંદ કરેલ સ્પેશ્યલ (Core) વિષયના ૩ (ત્રણ) પેપર હશે.
Elective/ Core Course માંથી એક પસંદ કરવાનો રહેશે.
Inter/multi Disciplinary/ Elective/ Core Course માંથી એક પસંદ કરવાનો રહેશે
કુલ ૫ (પાંચ) વિષય પસંદ કરવાના રહેશે
એમ.એ.સેમેસ્ટર – ૨ પરીક્ષાનું સબજેક્ટ મોડેલ /પેપર નીચે પ્રમાણે રહેશે.
NO.

COURSE CODE

NAME OF COURSE

01

CCT-04

Core Course-4

02

CCT-05

Core Course-5

03

CCT-06

Core Course-6

04

ECT-02

Elective/Core Course-2

05

ICT-02

Inter/Multi Disciplinary/Elective/Core Course-2

EDUCATIONAL NEWS UPDATES :-DATE - 1/3/2015.

February 28, 2015

DOWNLOAD DEEVADANDI EDUCATIONAL E-MAGAZINE. JANUARY-FEBRUARY.(630 KB SIZE)

 --》CLICK HERE & DOWNLOAD. 

100 USEFUL WEBSITE LIST.

૧૦૦+ ઉપયોગી વેબસાઈટનું લીસ્ટ:

1.screenr.com– તમારી સ્ક્રીનનો વીડિઓ કેપ્ચર કરીને સીધો જ યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી આપે છે.

2.thumbalizr.com– કોઈપણ વેબપેજના સ્ક્રીનશોટ કેપ્ચર કરવા માટે.

3.goo.gl– લાંબી URL ને નાની બનાવવા માટે અને URL એન QR Codes માં કન્વર્ટ કરવા માટે.

4.unfurlr.come– કન્વર્ટ કરાયેલી નાની URL પાછળ કઈ URL છે તે જાણવા માટે.

5.qClock– કોઈપણ સીટી નો ગૂગલ મેપ થી લોકલ સમય જાણવા માટે.

6.copypastecharacter.com– સ્પેસીઅલ એટલે કે તમારાકીબોર્ડ માં નથી તેવા કેરેક્ટર ને કોપી કરવા માટે.

7.postpost.com– ટ્વીટર માટે નું વધારે સારું સર્ચ એન્જીન.

8.lovelycharts.com– ફ્લોચાર્ટ, નેટવર્ક ડાયાગ્રામ, સાઈટમેપ વગેરે બનાવવા માટે.

9.iconfinder.com– બધી જ સાઈઝના આઈકોન માટે ની બેસ્ટ વેબસાઈટ.

10.office.com– ઓફીસ ડોક્યુમેન્ટ માટે ટેમ્પલેટ, કલીપઆર્ટ, ઈમેજીસ વગેરે ડાઉનલોડ કરવા માટે.

11.followupthen.com– ઈમેઈલ રીમાઈન્ડર માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો.

12.jotti.org– કોઈપણ શકમંદ ફાઈલ કે ઈમેઈલ અટેચમેન્ટ નું વાઇરસસ્કેન કરાવો.

13.wolframalpha.com– સર્ચ કાર્ય વગર સીધા જ જવાબ મેળવો.

14.printwhatyoulike.com– ક્લટર વગર વેબપેજ પ્રિન્ટ કરો.

15.joliprint.com– ન્યુઝલેટરની જેમ કોઈપણ આર્ટીકલ કે બ્લોગ કન્ટેન્ટ ને રિફોર્મ કરો.

16.search4rss.com– RSS ફીડ્સ માટેનું સર્ચ એન્જીન.

17.e.ggtimer.com– ડેઈલી યુઝ માટેનું સિમ્પલ ઓનલાઈન ટાઈમર.

18.coralcdn.org– વેબસાઈટ જો કોઈ વેબસાઈટ હેવી ટ્રાફિક થી ડાઉન થઇ ગઈ હોય(જેમ કે બોર્ડ ના રીઝલ્ટ સમયે અથવા ટ્રેન માં તત્કાલ ટીકીટ બુક કરાવવા સમયે)તો કોરલસીડીએન થી એક્સેસ કરો.

19.random.org– રેન્ડમ નંબર મેળવવા, સિક્કો ઉછાળવા વગેરે જેવું ઘણું
બધું.

20.pdfescape.com– તમારા વેબ બ્રાઉઝર થી જપીડીએફ ને ઓનલાઈન એડિટકરવા માટે.

21.viewer.zoho.com–પીડીએફ કે પ્રેઝન્ટેશન ને વેબ બ્રાઉઝર માં પ્રિવ્યુ કરવા માટે.

22.tubemogul.com– એક જ ક્લિક થી યુટ્યુબ અને બીજી ઘણી વિડીઓ સાઈટ પર વિડીઓ અપલોડ કરવા માટે.

23.workinprogress.ca/online-speech-recognition-dictation&ispeech.org– બ્રાઉઝર માં ઓનલાઈન વોઈસ રેકગ્નીશન માટે.

24.scr.im– સ્પામ ની ચિંતા કાર્ય વગર તમારું ઈમેઈલ અડ્રેસ અહીંથી શેર કરો.

25.spypig.com– હવે થી તમારા ઈમેઈલ ની રીડ રીસીપ્ટ મેળવો, એટલે કે જેને ઈમેઈલ મોકલ્યો છે તેમણે ઈમેઈલ વાંચ્યો છે તેનું કન્ફર્મેશન.

26.sizeasy.com– કોઈ પણ પ્રોડક્ટની સાઈઝ કમ્પેર(સરખામણી) અને વિઝ્યુલાઈઝ(કલ્પના) કરો.

27.myfonts.com/WhatTheFont– કોઈ પણ ઈમેજમાં રહેલા ફોન્ટનું નામ મેળવો.

28.google.com/webfonts– ઓપન સોર્સ ફોન્ટ નું સારું એવું કલેક્શન.

29.regex.info– ફોટા માં રહેલા હિડન એટલેકે છુપાયેલા ડેટા ને મેળવવા માટે.

30.livestream.com– તમારી કોઈપણ લાઇવ ઇવેન્ટને અથવા ડેસ્કટોપ સ્ક્રીનનો વીડિઓ આ વેબસાઈટ માં બ્રોડકાસ્ટ કરી શકો છો.

31.iwantmyname.com– બધા TLD માં તમને તમારું ડોમેન સર્ચ કરવામાં મદદ કરેછે.

32.homestyler.com– શરૂઆતથી જ તમારા હોમ ઇન 3d ને નવું રૂપ આપો.

33.join.me– તમારી સ્ક્રીનને ઓનલાઈન શેર કરો.

34.onlineocr.net– સ્કેન કરેલી પીડીએફમાંથી ટેક્ષ્ટ મેળવો.

35.flightstats.com– ફ્લાઈટ નું સ્ટેટસ જોવા માટે.

36.wetransfer.com–મોટી ફાઈલ ને શેર કરવામાટે.

37.http://www.gutenberg.org/– ફ્રી કીન્ડલ બુક ડાઉનલોડ કરવા માટે.

38.polishmywriting.com– સ્પેલિંગ કે ગ્રામર ની એરરચેક કરવા માટે.

39.marker.to– શેર કરવાના હેતુ થી કોઈપણ વેબપેજ ના મહત્વના ભાગને હાઈલાઈટ કરવા માટે.

40.typewith.me– એક કરતાવધારે લોકોને એક જ ડોક્યુમેન્ટ પર ઓનલાઈન કામ કરવા માટે.

41.whichdateworks.com– કોઈ ઇવેન્ટ નું પ્લાનિંગકરો છો? બધાને અનુકુળ હોય તેવી તારીખ નક્કી કરવા માટે.

42.everytimezone.com– વર્લ્ડ ટાઇમ ઝોન નો સરળ વ્યુ.

43.gtmetrix.com– તમારીસાઈટ કે બ્લોગ નું પરફોર્મન્સ ઓનલાઈન ચેક કરવા માટે.

44.noteflight.com– મ્યુઝીક શીટ એટલે કે મ્યુઝીક ને લખવાની ભાષા ઓનલાઈન લખવા માટે.

45.imo.im– એક જ જગ્યાએથી સ્કાઇપ, ફેસબુક, ગૂગલ ટોક વગેરે ના ફ્રેન્ડસ સાથે ચેટ કરવા માટે.

46.translate.google.com– વેબસાઈટ, પીડીએફ, કે ડોક્યુમેન્ટ્સ નું ભાષાંતર કરવા માટે.

47.kleki.com– ઘણી બધી જાતના બ્રશ વાપરીએન પેઈન્ટ કરવા માટે.

48.similarsites.com–તમને જે સાઈટ ગમતી હોય તેના જેવી બીજી સાઈટ નું લીસ્ટ મેળવવા માટે.

49.wordle.net– લાંબા લખાણને ટેગ કલાઉડ માં ફેરવવા માટે.

50.bubbl.us– તમારા આઈડિયા કે મગજ પરના નકશા ને બ્રાઉઝર માં ઉતારો.

51.kuler.adobe.com–કલર વિશેનો આઈડિયા મેળવો અને ફોટોમાંથી કલર અલગ પણ તારવી શકો છો.

52.liveshare.com– આલ્બમમાંથી કોઈ એક ફોટોને શેર કરવામાટે.

53.lmgtfy.com– જયારે તમારા ફ્રેન્ડસ ગૂગલ વાપરવા માટે પણ આળસ કરતા હોય ત્યારે…..

54.midomi.com– જયારે તમારે કોઈ સોંગ સર્ચ કરવું હોય ત્યારે…

55.bing.com/images– પરફેક્ટ સાઈઝના મોબાઈલ વોલપેપર માટે.

56.faxzero.com– ઓનલા
ઈન ફરી ફેક્ષ મોકલવા માટે.
57.feedmyinbox.com– RSS ફીડ્સ ને ઈમેઈલ માં મેળવવા માટે.

58.ge.tt– કોઈને જલ્દીથી કોઈ ફાઈલ મોકલવા માટે, અને ફાઈલ મેળવનારવ્યક્તિ ફાઈલ ને ડાઉનલોડ કરતા પહેલા પ્રિવ્યુ પણ કરી શકે છે.

59.pipebytes.com– ગમેતેટલી મોટી ફાઈલને થર્ડ પાર્ટી સર્વર વગર ટ્રાન્સફર કરવા માટે.

60.tinychat.com– સેકંડમાં પ્રાઇવેટ ચેટ રૂમ બનાવવા માટે.

61.privnote.com– એવી ટેક્ષ્ટ નોટ બનાવો કે જે વંચાઈ ગયાપછી જાતે જ ડીલીટ થઇ જાય.

62.boxoh.com– ગૂગલ
મેપ પર કોઈપણ શિપમેન્ટ નું સ્ટેટસ ટ્રેક કરવા માટે.

63.chipin.com– જયારે તમારે ઓનલાઈન કોઈ ઇવેન્ટ અથવા કારણમાટે ફંડ ભેગું કરવાની જરૂર હોય ત્યારે.

64.downforeveryoneorjustme.com– તમારી ફેવરીટ વેબસાઈટ ઓફલાઈન છે કે નહિ તે ચેક કરવા માટે.

65.ewhois.com– કોઈ વ્યક્તિની બેજી વેબસાઈટ છે કે નહિ તે જોવા માટે.

66.whoishostingthis.com– કોઈપણ વેબસાઈટ ક્યાં હોસ્ટ થઇ છે તે જાણવા માટે.

67.google.com/history– ગૂગલ માં કઈક સર્ચ કર્યું હતું પણ હવે યાદ નથી? તો આ ચેક કરો…

68.aviary.com/myna– ઓનલાઈન ઓડીઓ એડિટર, રિમિક્ષ કે રેકોર્ડ કરવા
માટે..

69.disposablewebpage.com– ટેમ્પરરી વેબપેજ બનાવવા માટે કે જે કામ પૂરું થતા જાતે જ ડીલીટ થઇ જાય.

70.urbandictionary.com– અશિષ્ટ કે અનૌપચારિક શબ્દોની વ્યાખ્યા જોવા માટે..

71.seatguru.com– તમારી ફ્લાઈટ ની સીટ બુક કરાવતા પહેલા આ વેબસાઈટ ને કન્સલ્ટ કરો.

72.sxc.hu– ફ્રી સ્ટોક ઈમેજીસડાઉનલોડ કરવા માટે..

73.zoom.it– હાઈ રીઝોલ્યુશન વળી ઈમેજ ને તમારા બ્રાઉઝરમાં જ સ્ક્રોલ કાર્ય વગર જ જોવા માટે.

74.scribblemaps.com– કસ્ટમ ગૂગલ મેપ સરળતાથી બનાવવા માટે.

75.alertful.com– મહત્વનીઇવેન્ટ માટે ઈમેઈલ રીમાઇન્ડર મુકવામાટે.

76.picmonkey.com– વધારે સાટું ઈમેજ એડિટર.

77.formspring.me– પર્સનલ પ્રશ્નો ના સવાલ જવાબ માટે..

78.sumopaint.com– લેયર બેઝ્ડ ઓનલાઈન ઈમેજ એડિટર.

79.snopes.com– તમને જયારે ઈમેઈલ મારફતે કોઈ ઓફર થઇ હોયતો એ ફ્રોડ કે સ્કેમ તો નથી ને તે ચેક કરવા માટે..

80.typingweb.com– ટાઇપ પ્રેક્ટીસ માટે..

81.mailvu.com– તમારા વેબ કેમ થી વિડીઓ ઈમેઈલ મોકલવા માટે..

82.timerime.com– ઓડીઓ, વિડીઓ, કે ઈમેજ થી ટાઇમલાઈન બનાવવા માટે.

83.stupeflix.com– તમારાફોટા, ઓડીઓ અને વિડીઓ કલીપનું મુવી બનાવો.

84.safeweb.norton.com– કોઈપણ વેબસાઈટ ની વિશ્વસનીયતા એટલેકે તે કેટલી સેફ છે તે ચકાસો.

85.teuxdeux.com– સુંદર કેલેન્ડર જેવી ટુ-ડુ એપ્લીકેશન બનાવો.

86.deadurl.com– જયારે તમારી બુકમાર્ક કરેલા વેબપેજ ડીલીટથઈજાય ત્યારે તમને આની જરૂર પડશે.

87.minutes.io– મીટીંગમાં મહત્વની નોટ્સ કેપ્ચર કરવા માટે.

88.youtube.com/leanback– યુટ્યુબની ચેનલ ટીવી મોડ માં જોવા માટે.

89.youtube.com/disco– તમારા ફેવરીટ આર્ટીસ્ટ ના વિડીઓ નું પ્લેલીસ્ટ બનાવવા માટે.

90.talltweets.com– ૧૪૦કરવા વધારે અક્ષરની ટ્વીટ મોકલવા માટે…

91.pancake.io– તમારા ડ્રોપબોક્ષ એકાઉંટ થી ફ્રી અને સરળવેબસાઈટ બનાવો.

92.builtwith.com– કોઈપણવેબસાઈટમાં કઈ ટેકનોલોજી વાપરી છે તે જાણવા માટે.

93.woorank.com– SEO ના હેતુ થી કોઈ પણ વેબસાઈટનું રીસર્ચ કરવા માટે.

94.mixlr.com– ઓનલાઈન ઓડીઓબ્રોડકાસ્ટ કરવા માટે.

95.radbox.me– ઓનલાઈન વિડીઓને બુકમાર્ક કરી અને પછીથી જોવા માટે.

96.tagmydoc.com– તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને પ્રેઝન્ટેશન માં QR કોડ મુકવા માટે.

97.notes.io– વેબ બ્રાઉઝરમાં ટેક્ષ્ટ નોટ મુકવાનો સૌથી આસાન રસ્તો.

98.sendanonymousemail.net– નાનામો ઈમેઈલ મોકલવા માટે.

99.fiverr.com– ૫$ માં લોકો પાસેથી નાના નાના કામ કરાવવા માટે.

100.otixo.com– ડ્રોપબોક્ષ, ગૂગલ ડોક્સ વગેરે પરરહેલી તમારી ઓનલાઈન ફાઈલોને સરળતાથી મેનેજ કરવા માટે.

101.ifttt.com– તમારા દરેક ઓનલાઈન એકાઉંટ ની વચ્ચે કનેક્શન કરવા માટે.

102.xuix.com– દસ લાખ કરતા પણ વધારે સોફ્ટવેર

😀😀😀😀👍💃😜🙏

FIX PAY CASE NEW DATE.